Kdaj nas potrebujete?

 • Družbe, ki so v skladu s kriteriji razvrščanja velikosti družb, razvrščena med srednje in velike družbe, so zavezane k obvezni letni reviziji računovodskih izkazov. Srednja družba je družba, ki v dveh zaporednih poslovnih letih izpolnjuje vsaj dva izmed naslednjih kriterijev:
 •      - povprečno število zaposlenih je v poslovnem letu večje od 50,
       - čisti prihodki od prodaje presegajo 8 milijonov EUR,
       - vrednost sredstev presega 4 milijone EUR.

 • Prostovoljna odločitev za revizijo (na željo lastnikov, poslovodstva) in s tem potrditev, da računovodski izkazi odražajo resničen in pošten prikaz poslovanja družbe.
 • Dokapitalizacija družbe s stvarnim vložkom in druge oblike statusnih preoblikovanj družb (oddelitev, razdelitev, izčlenitev, pripojitev, združitev, preoblikovanje s.p. v d.o.o.).
 • Prisilna poravnava in revidirano Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika.
 • Javni razpisi, katerim je potrebno priložiti Poročilo o poravnanih obveznostih.
 • Drugi primeri, kjer potrebujete neodvisno mnenje (dogovorjeni postopki, preiskovanje računovodskih izkazov, notranja revizija).