Letno pregledno poročilo 2015

Revizijska družba EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje ,d.o.o. (v nadaljevanju EVIDAS d.o.o.) izvaja obvezno revizijo subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev, zato v skladu s 79. členom Zakona o revidiranju – 2 objavlja to Letno pregledno poročilo za leto 2015.

Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe

Družba EVIDAS d.o.o. je ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo. Osnovni kapital družbe znaša 15.000 EUR. Lastništvo na dan 31.12.2015 je bilo naslednje:

  • 50% Dejan Šimenc
  • 50% Jure Marko

Mreža družb

EVIDAS d.o.o. ali pooblaščeni revizorji v družbi ne pripadajo nobeni mreži, kot je opredeljena v 3. členu ZRev-2.

Upravljanje revizijske družbe EVIDAS d.o.o.

Sedež družbe je Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.

V družbi sta bile ob koncu leta 2014 zaposlene 3 osebe.

Direktor družbe je Dejan Šimenc.

Najvišji organ družbe je skupščina, ki jo sestavljajo družbeniki.

Notranje obvladovanje kakovosti

Družba EVIDAS d.o.o. ima vzpostavljen sistem notranjega obvladovanja kakovosti in zagotavlja pregled obvladovanja kakovosti pri posameznih revizijah in drugih poslih dajanja zagotovil. Ureditev obvladovanja kakovosti vključuje usmeritve in postopke, ki se nanašajo na odgovornost poslovodstva za kakovost delovanja, etične zahteve, sprejemanje in ohranjanje povezav z naročniki, človeške dejavnike, izvajanje posla in spremljanje.

Poslovodstvo družbe izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti dela v revizijski družbi EVIDAS d.o.o. vzpostavljen in da v celoti zagotavlja delovanje revizijske družbe skladno z zahtevami ZRev-2, temeljnimi revizijskimi načeli in drugimi pravili revizijske stroke.

Zunanji pregled s strani Slovenskega inštituta za revizijo in Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Pregled s strani nadzornih inštitucij v družbi se je pričel v februarju 2015. Postopek končan v marcu 2016 brez ukrepov proti pooblaščenemu revizorju, revizijski družbi pa je bila izrečena odredba o odpravi kršitev ter tudi že izdana odločba o ugotovitvi odprave kršitev.

Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice in za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

EVIDAS d.o.o. je v zadnjem poslovnem letu 2014 sklenila pogodbo in izvaja revizijo družb, katerih vrednostni papirji kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev:

  • M1, d.d., Ljubljana,
  • Intertrade ITA d.d.

Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe

Vsi zaposleni v revizijski družbi EVIDAS d.o.o. morajo poznati pravila družbe v zvezi z neodvisnostjo zaposlenih in Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev. Vsi zaposleni morajo pred pričetkom revizij pregledati spisek predvidenih revizijskih poslov in na podpisanem vprašalniku poročati vodstvu o morebitnih konfliktih interesov, ki se nanašajo na sorodstvene povezave z vodstvi družb in na finančne odnose z družbami (lastništvo delnic, prejeta ali dana posojila in drugo). O neodvisnosti se zaposleni izrečejo tudi pri izvedbi projektov v skladu z zahtevami revizijskih programov. Neodvisnost se preverja tudi na nivoju podjetja.

Revizijska družba ne opravlja storitev revidiranja v posamezni pravni osebi iz 1. odstavka 45. člena Zrev-2, pooblaščeni revizorji pa ne opravljajo revidiranja v posamezni pravni osebi iz 2. odstavka 45. člena Zrev-2. Pooblaščenemu revizorju, ki izvaja revizijo računovodskih izkazov, ni dovoljeno prevzeti položaja člana ali svetovalca poslovodnega organa oziroma vodje računovodstva in/ali finančnega področja v revidirani pravni osebi pred potekom najmanj dveh let po tem, ko je prenehal sodelovati pri revizijskem poslu kot pooblaščeni revizor.

Program dodatnega strokovnega izobraževanja

EVIDAS d.o.o. stalno izobražuje svoje sodelavce. Izobraževanje je organizirano v okviru podjetja, kot tudi izven njega. Pooblaščeni revizorji so vključeni v program dodatnega strokovnega izobraževanja v skladu z drugim odstavkom 48. člena Zakona o revidiranju.

Finančni podatki revizijske družbe EVIDAS d.o.o. Podatki iz prodaje storitev v letu 2015 (v Eur)

Obvezne revizije 187.050
Druge storitve dajanja zagotovil 25.603
Svetovalne storitve v zvezi z davki 0
Druge storitve, ki niso povezane z revizijo 32.117
Skupaj 244.770

Prejemki pooblaščenih revizorjev

Prejemki pooblaščenih revizorjev so odvisni od dogovorjenih zneskov, določenih v pogodbah o zaposlitvi.Ljubljana, 31.3.2016

EVIDAS d.o.o.
Dejan Šimenc
direktor