Letno pregledno poročilo 2016

Revizijska družba BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje ,d.o.o. (v nadaljevanju BAKER TILLY EVIDAS d.o.o.) izvaja obvezno revizijo subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev, zato v skladu s 79. členom Zakona o revidiranju – 2 objavlja to Letno pregledno poročilo za poslovno leto 2016.

Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe

Družba BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. je ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo. Osnovni kapital družbe znaša 15.000 EUR. Lastništvo na dan 31.12.2016 je bilo naslednje:

  • 50% Dejan Šimenc
  • 50% Jure Marko

Mreža družb

BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. je članica BAKER TILLY INTERNATIONAL ltd, ki združuje podjetja, ki opravljajo storitve revizije, davčnega, poslovnega, pravnega in finančnega svetovanja. Članice so samostojne pravne osebe, organizirane v skladu z zakonodajo posameznih držav. Podjetja v mreži niso lastniško povezana. Obveznost članic je spoštovati visoke profesionalne standarde, še posebej standarde kakovosti opravljenih storitev in neodvisnosti. BAKER TILLY INTERNATIONAL organizira konference in ostale oblike izobraževanja. Članice imajo dostop do metodoloških in drugih gradiv ter sodelujejo pri čezmejnih projektih. V okviru BAKER TILLY INTERNATIONAL deluje 126 družb v 147 državah sveta in zaposluje več kot 30.000 ljudi. Mreža je organizirana o regijah in sicer:

  • Evropa, Bližnji vzhod in Afrika
  • Azija in Pacifik
  • Latinska Amerika
  • Severna Amerika

BAKER TILLY INTENRATIONAL vodi upravni odbor, ki je sestavljen iz 15 izvoljenih članov. Upravni odbor je odgovoren za pregled nad vrednotami, standardi in postopki. spremlja kakovost dela in pripravo ter spoštovanje standardov skozi delo posameznih odborov.

Upravljanje revizijske družbe BAKER TILLY EVIDAS d.o.o.

Sedež družbe je Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.
V družbi je bilo ob koncu leta 2016 zaposlenih 5 oseb.
Direktor družbe je Dejan Šimenc. Od 9.3.2017 dalje je direktor tudi Jure Marko.
Najvišji organ družbe je skupščina, ki jo sestavljajo družbeniki.

Notranje obvladovanje kakovosti

Družba BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. ima vzpostavljen sistem notranjega obvladovanja kakovosti in zagotavlja pregled obvladovanja kakovosti pri posameznih revizijah in drugih poslih dajanja zagotovil. Ureditev obvladovanja kakovosti vključuje usmeritve in postopke, ki se nanašajo na odgovornost poslovodstva za kakovost delovanja, etične zahteve, sprejemanje in ohranjanje povezav z naročniki, človeške dejavnike, izvajanje posla in spremljanje.

Poslovodstvo družbe izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti dela v revizijski družbi BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. vzpostavljen in da v celoti zagotavlja delovanje revizijske družbe skladno z zahtevami ZRev-2, temeljnimi revizijskimi načeli in drugimi pravili revizijske stroke.

Kot člani mreže revizijskih družb smo podvrženi tudi internim pregledom s strani predstavnikov BAKER TILLY INTERNATIONAL oziroma njihovega organa za zagotavljanje kakovosti revidiranja.

Zunanji pregled s strani Slovenskega inštituta za revizijo in Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Pregled s strani nadzornih inštitucij v družbi se je pričel v februarju 2015. Postopek končan v marcu 2016 brez ukrepov proti pooblaščenemu revizorju, revizijski družbi pa je bila izrečena odredba o odpravi kršitev ter tudi že izdana odločba o ugotovitvi odprave kršitev.

Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice in za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. je v zadnjem poslovnem letu 2016 sklenila pogodbo in izvaja revizijo družb, katerih vrednostni papirji kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev:

  • M1, d.d., Ljubljana,
  • Intertrade ITA d.d.

Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe

Vsi zaposleni v revizijski družbi BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. morajo poznati pravila družbe v zvezi z neodvisnostjo zaposlenih in Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev. Vsi zaposleni morajo pred pričetkom revizij pregledati spisek predvidenih revizijskih poslov in na podpisanem vprašalniku poročati vodstvu o morebitnih konfliktih interesov, ki se nanašajo na sorodstvene povezave z vodstvi družb in na finančne odnose z družbami (lastništvo delnic, prejeta ali dana posojila in drugo). O neodvisnosti se zaposleni izrečejo tudi pri izvedbi projektov v skladu z zahtevami revizijskih programov. Neodvisnost se preverja tudi na nivoju podjetja.

Revizijska družba ne opravlja storitev revidiranja v posamezni pravni osebi iz 1. odstavka 45. člena Zrev-2, pooblaščeni revizorji pa ne opravljajo revidiranja v posamezni pravni osebi iz 2. odstavka 45. člena Zrev-2. Pooblaščenemu revizorju, ki izvaja revizijo računovodskih izkazov, ni dovoljeno prevzeti položaja člana ali svetovalca poslovodnega organa oziroma vodje računovodstva in/ali finančnega področja v revidirani pravni osebi pred potekom najmanj dveh let po tem, ko je prenehal sodelovati pri revizijskem poslu kot pooblaščeni revizor.

Program dodatnega strokovnega izobraževanja

BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. stalno izobražuje svoje sodelavce. Izobraževanje je organizirano v okviru podjetja, kot tudi izven njega. Pooblaščeni revizorji so vključeni v program dodatnega strokovnega izobraževanja v skladu z drugim odstavkom 48. člena Zakona o revidiranju.

Finančni podatki revizijske družbe BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. Podatki iz prodaje storitev v letu 2016 (v Eur)

Obvezne revizije 256.296
Druge storitve dajanja zagotovil 27.652
Svetovalne storitve v zvezi z davki 0
Druge storitve, ki niso povezane z revizijo 22.850
Skupaj 306.798

Prejemki pooblaščenih revizorjev

Prejemki pooblaščenih revizorjev so odvisni od dogovorjenih zneskov, določenih v pogodbah o zaposlitvi.Ljubljana, 31.3.2017

BAKER TILLY EVIDAS d.o.o.
Dejan Šimenc
direktor

Jure Marko
direktor