Letno pregledno poročilo 2017

Revizijska družba BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o. je ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo po pravu Republike Slovenije pod matično številko 3959023000, s sedežen na naslovu Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »BAKER TILLY EVIDAS d.o.o.«). Kot revizijska družba, ki izvaja obvezno revizijo subjektov javnega interesa, BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. objavlja letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zakona o revidiranju (v nadaljevanju: »ZRev-2«, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2008 z vsemi spremembami) in uredbo EU št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES (v nadaljevanju: »Uredba EU o revidiranju).

Vse informacije v letnem preglednem poročilu se nanašajo na stanje na dan 31.12.2017.

O mreži družb

BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. je članica BAKER TILLY INTERNATIONAL ltd, ki združuje podjetja, ki opravljajo storitve revizije, davčnega, poslovnega, pravnega in finančnega svetovanja. Članice so samostojne pravne osebe, organizirane v skladu z zakonodajo posameznih držav. Podjetja v mreži niso lastniško povezana. Obveznost članic je spoštovati visoke profesionalne standarde, še posebej standarde kakovosti opravljenih storitev in neodvisnosti. BAKER TILLY INTERNATIONAL organizira konference in ostale oblike izobraževanja. Članice imajo dostop do metodoloških in drugih gradiv ter sodelujejo pri čezmejnih projektih. V okviru BAKER TILLY INTERNATIONAL deluje 126 družb v 147 državah sveta in zaposluje več kot 30.000 ljudi. Mreža je organizirana po regijah in sicer:

 • Evropa, Bližnji vzhod in Afrika
 • Azija in Pacifik
 • Latinska Amerika
 • Severna Amerika

BAKER TILLY INTENRATIONAL vodi upravni odbor, ki je sestavljen iz 15 izvoljenih članov. Upravni odbor je odgovoren za pregled nad vrednotami, standardi in postopki. spremlja kakovost dela in pripravo ter spoštovanje standardov skozi delo posameznih odborov.

Revizijske družbe, ki poslujejo kot članice združenja BAKER TILLY INTERNATIONAL – razkritje v skladu s členom 13.2 (b) (ii)-(iv) uredbe EU o revidiranju

Članica iz območja EU Ime revizijskih družb, ki izvajajo obvezno revizijo
v posamezni državi članici
Albanija Baker Tilly Albania
Andora Baker Tilly, Andorra
Avstrija TPA Steuerberatung GmbH
Bolgarija Baker Tilly
Belorusija Baker Tilly Bel
Bosna in Hercegovina Baker Tilly Re Opinion d.o.o.
Belgija Baker Tilly Belgium
Ciper Baker Tilly
Češka The TPA Group
Danska Baker Tilly
Estonija Baker Tilly Baltics OÜ
Finska BTF Tilintarkastus Helsinki Oy
Francija Baker Tilly Sofideec
Baker Tilly Channel Islands
Gruzija Baker Tilly Georgia
Hrvaška TPA Croatia
Islandija Baker Tilly Rýni
Irska Baker Tilly Hughes Blake
Italija Baker Tilly Italy Tax S.r.l.
Kosovo Baker Tilly Kosovo
Litva Scandinavian Accounting and Consulting UAB (SAC)
Lihtenštajn Baker Tilly Kaiser Establishment
Luksemburg Baker Tilly Luxembourg Tax and Corporate Services
Latvija Baker Tilly Baltics SIA
Moldavija Baker Tilly
Madžarska TPA
Makedonija Baker Tilly Joanidis
Malta Baker Tilly Sant
Nizozemska Baker Tilly Berk
Nemčija Baker Tilly
Norveška Baker Tilly Grimsrud & Co
Poljska TPA
Portugalska Baker Tilly
Romunija Baker Tilly
Rusija Baker Tilly Russia
Severna Irska Baker Tilly Mooney Moore
Slovaška TPA
Srbija Baker Tilly Western Balkans
Slovenija Baker Tilly Evidas
Španija Baker Tilly
Švica Baker Tilly OBT
Švica Baker Tilly Sverige
Turčija Baker Tilly Güreli
Ukrajina Baker Tilly
Združeno Kraljestvo MHA MacIntyre Hudson

Celoten promet od revizijskih dejavnosti mreže BAKER TILLY INTERNATIONAL (od obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov s členom 13.2 (b) (iv) uredbe EU o revidiranju) znaša 230 milijonov EUR (znesek predstavlja oceno, določeno na podlagi najboljših prizadevanj za zbiranje teh podatkov). Nekatere revizijske družbe, registrirane za izvajane obveznih revizij v posameznih državah članicah, opravljajo poleg storitev obvezne revizije tudi druge revizijske storitve dajanja zagotovil ter nerevizijske storitve).

Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe

Družba BAKER TILLY EVIDAS d.o.o., je ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo. Osnovni kapital družbe znaša 15.000,00 EUR. Lastništvo na dan 31.12.2017 je bilo naslednje:

 • Dejan Šimenc 50 %,
 • Jure Marko 50 %.

V skladu s 4. odstavkom 65. člena Zrev-2 imata oba družbenika licenco za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

Upravljanje revizijske družbe

Sedež družbe je Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.
V družbi je bilo ob koncu leta 2017 zaposlenih 14 oseb.
Direktorja družbe sta Dejan Šimenc in Jure Marko (družbo zastopata samostojno brez omejitev)
Najvišji organ družbe je skupščina, ki jo sestavljajo družbeniki.

Notranje obvladovanje kakovosti

Družba vzdržuje politike in postopke za spodbujanje interne kulture, v kateri je kakovost prednostna naloga, k izpolnjevanju katere se je družba zavezala.

Družba BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. ima vzpostavljen sistem notranjega obvladovanja kakovosti in zagotavlja pregled obvladovanja kakovosti pri posameznih revizijah in drugih poslih dajanja zagotovil. Ureditev obvladovanja kakovosti vključuje usmeritve in postopke, ki se nanašajo na odgovornost poslovodstva za kakovost delovanja, etične zahteve, sprejemanje in ohranjanje povezav z naročniki, človeške dejavnike, izvajanje posla in spremljanje.

Poslovodstvo družbe izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti dela v revizijski družbi BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. vzpostavljen in da v celoti zagotavlja delovanje revizijske družbe skladno z zahtevami ZRev-2, temeljnimi revizijskimi načeli in drugimi pravili revizijske stroke.

Kot člani mreže revizijskih družb smo podvrženi tudi internim pregledom s strani predstavnikov BAKER TILLY INTERNATIONAL oziroma njihovega organa za zagotavljanje kakovosti revidiranja.

Zunanji pregled s strani Slovenskega inštituta za revizijo in Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Pregled s strani nadzornih inštitucij v družbi se je pričel v februarju 2015. Postopek je bil končan v marcu 2016 brez ukrepov proti pooblaščenemu revizorju, revizijski družbi pa je bila izrečena odredba o odpravi kršitev ter tudi že izdana odločba o ugotovitvi odprave kršitev.

Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe

Vsi zaposleni v revizijski družbi BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. morajo poznati pravila družbe v zvezi z neodvisnostjo zaposlenih in Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev. Vsi zaposleni morajo pred pričetkom revizij pregledati spisek predvidenih revizijskih poslov in na podpisanem vprašalniku poročati vodstvu o morebitnih konfliktih interesov, ki se nanašajo na sorodstvene povezave z vodstvi družb in na finančne odnose z družbami (lastništvo delnic, prejeta ali dana posojila in drugo). O neodvisnosti se zaposleni izrečejo tudi pri izvedbi projektov v skladu z zahtevami revizijskih programov. Neodvisnost se preverja tudi na nivoju podjetja.

Revizijska družba ne opravlja storitev revidiranja v posamezni pravni osebi iz 1. odstavka 45. člena ZRev-2, pooblaščeni revizorji pa ne opravljajo revidiranja v posamezni pravni osebi iz 2. odstavka 45. člena ZRev-2. Pooblaščenemu revizorju, ki izvaja revizijo računovodskih izkazov, ni dovoljeno prevzeti položaja člana ali svetovalca poslovodnega organa oziroma vodje računovodstva in/ali finančnega področja v revidirani pravni osebi pred potekom najmanj dveh let po tem, ko je prenehal sodelovati pri revizijskem poslu kot pooblaščeni revizor.

Program dodatnega strokovnega izobraževanja

BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. stalno izobražuje svoje sodelavce. Izobraževanje je organizirano v okviru podjetja, kot tudi izven njega. Pooblaščeni revizorji so vključeni v program dodatnega strokovnega izobraževanja v skladu z drugim odstavkom 48. člena Zakona o revidiranju.

Prejemki partnerjev

Prejemki partnerjev (pooblaščenih revizorjev) so odvisni od dogovorjenih zneskov, določenih v pogodbah o zaposlitvi.

Seznam subjektov, kateri vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice in za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. je v zadnjem poslovnem letu 2017 sklenila pogodbo in izvaja revizijo družb, katerih vrednostni papirji kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev:

 • M1, d.d., Ljubljana,
 • DELO PRODAJA d.d.
 • DZS, založništvo in trgovina d.d., Ljubljana
 • KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.
 • KS NALOŽBE, finančne naložbe d.d.
 • TERME ČATEŽ d.d., Čatež ob Savi
 • SIVENT d.d., Ljubljana

Opis politike revizijskega podjetja glede menjave ključnih revizijskih partnerjev in osebja

Ključni revizijski partnerji, odgovorni za izvajanje obveznih revizij subjektov javnega interesa, prekinejo sodelovanje pri obvezni reviziji revidiranega subjekta najpozneje po sedmi letih od datuma njihovega imenovanja. Pri obvezni reviziji revidiranega subjekta ne smejo ponovno sodelovati preden pretečejo tri leta od te prekinitve.

Revizijsko podjetje ima vzpostavljen ustrezen mehanizem postopne rotacije za osebje, ki najdlje sodeluje pri obvezni reviziji subjektov javnega interesa, vključno vsaj z osebami, ki so registrirane kot zakoniti revizorji. Mehanizem postopne rotacije se izvaja po fazah z rotacijo posameznikov in ne z menjavo celotne ekipe, ki sodeluje pri poslu.

Finančni podatki revizijske družbe

Finančni podatki revizijske družbe BAKER TILLY EVIDAS d.o.o., podatki iz prodaje storitev v letu 2017 (v EUR)

Finančni podatki pripravljeni v skladu ZRev-2

Obvezne revizije 437.659,50
Druge storitve dajanja zagotovil 62.643,80
Svetovalne storitve v zvezi z davki 0
Druge storitve, ki niso povezane z revizijo 25.958,99
Drugo 648,00
Skupaj 526.910,29

Finančni podatki pripravljeni v skladu z Uredbo EU o revidiranju

Vrste storitev Znesek v EUR
Prihodki od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov subjektov javnega interesa in subjektov, ki so del skupine podjetij, katero matično podjetje je subjekt javnega interesa 38.655,00
Prihodki od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov drugih subjektov 395.604,50
Prihodki od dovoljenih nerevizijskih storitev za subjekte javnega interesa , ki jih revidira zakoniti revizor ali revizijska družba 3.400,00
Prihodki od dovoljenih nerevizijskih storitev za subjekte, ki jih revidira zakoniti revizor ali revizijska družba 62.643,80
Prihodki od nerevizijskih storitev za druge subjekte 26.606,99
Skupaj za finančno leto od 1.1.2017 do 31.12.2017 526.910,29

Izjava poslovodstva

Poslovodstvo družbe izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti dela v revizijski družbi BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. vzpostavljen in da v celoti zagotavlja delovanje revizijske družbe skladno z zahtevami ZRev-2, temeljnimi revizijskimi načeli in drugimi pravili revizijske stroke.BAKER TILLY EVIDAS d.o.o.
Dejan Šimenc
direktor

Jure Marko
direktor